MyBioSource

PPFIA2, ID (PPFIA2, Liprin-alpha-2, Protein tyrosi ...

5€

Details
PPFIBP1 Antibody | Technique alternative | 0101660 ...

393€

Details
PPFIBP1 Antibody (Center) | Technique alternative ...

221€

Details
PPFIBP1 Antibody (Center) Blocking Peptide | Techn ...

221€

Details
PPFIBP1 Blocking Peptide | Technique alternative | ...

227€

Details
PPFIBP1 Blocking Peptide[PPFIBP1] | Technique alte ...

5€

Details
PPFIBP1 Polyclonal Antibody | Technique alternativ ...

387€

Details
PPFIBP1 Rabbit Polyclonal | Technique alternative ...

343€

Details
PPFIBP1 shRNA Plasmid ( ) | Technique alternative ...

647€

Details
PPFIBP1 shRNA Plasmid (Mouse) | Technique alternat ...

647€

Details
PPFIBP1 siRNA ( ) | Technique alternative | 010165 ...

453€

Details
PPFIBP1 siRNA (Mouse) | Technique alternative | 01 ...

453€

Details
PPFIBP1, ID (PPFIBP1, KIAA1230, Liprin-beta-1, Pro ...

658€

Details
PPM1 (Protein Phosphatase Methyltransferase 1, LCM ...

641€

Details
PPM1 (Protein Phosphatase Methyltransferase 1, LCM ...

5€

Details
PPM1B (Protein Phosphatase 1B, PP2C-beta, Protein ...

730€

Details
PPM1B (Protein Phosphatase 1B, PP2C-beta, Protein ...

5€

Details
PPM1D (Protein Phosphatase 1D, Protein Phosphatase ...

691€

Details