Biomatik

Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 5 (PTPN ...

372€

Details
Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 5 (PTPN ...

430€

Details
Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 5 (PTPN ...

438€

Details
Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 6 (PTPN ...

366€

Details
Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 6 (PTPN ...

430€

Details
Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 7 (PTPN ...

366€

Details
Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 7 (PTPN ...

430€

Details
Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 9 (PTPN ...

366€

Details
Protein Tyrosine Phosphatase, Non Receptor 9 (PTPN ...

430€

Details
PSTPIP1 Polyclonal Antibody | Technique alternativ ...

376€

Details
PSTPIP1 Polyclonal Antibody | Technique alternativ ...

493€

Details
PTEN (Ab-370) Polyclonal Antibody | Technique alte ...

369€

Details
PTEN (Ab-370) Polyclonal Antibody | Technique alte ...

449€

Details
PTEN (Ab-380) Polyclonal Antibody | Technique alte ...

369€

Details
PTEN (Ab-380) Polyclonal Antibody | Technique alte ...

449€

Details
PTEN (Ab-380/382/383) Polyclonal Antibody | Techni ...

369€

Details
PTEN (Ab-380/382/383) Polyclonal Antibody | Techni ...

449€

Details
PTEN (Ab-385) Polyclonal Antibody | Technique alte ...

369€

Details